Sign in to follow this  
Followers 0
nikolas

Πού να 'σαι τώρα, Άννα

22 posts in this topic

Sorry for being away, I will be back in October. For the moment, here is something I could not resist doing...

ÊÜíå êïõñÜãéï, ¢ííá. | Kane kouragio Anna,

ÐÜëåøå ôá ÷ñüíéá. | fight with time

¢ííá ìïõ, ìå ôéò áëëéþôéêåò óõíÞèåéåò, | My Anna, with the different habits

ôéò áëëéþôéêåò êéíÞóåéò. | the different moves

Åß÷åò ðïëý êáëïýò ôñüðïõò. | You had very good manners

Öáéíüôáí üôé Þóïõí áðü Üëëï êüóìï. | It was obvious that you were coming from another world

¼ìùò, åóý Ýêáíåò ü,ôé ìðïñïýóåò | But you were doing everything you could

ãéá íá ìçí ôï äåß÷íåéò. | in order not to show it

Äåí ðåñéöñïíïýóåò ôç öôþ÷åéá | You didn't contemn poorness

áëëÜ ïýôå óå ãïÞôåõå éäéáßôåñá. | but it didn't attract you as well

¼ëá óå óÝíá Þôáí äéáöïñåôéêÜ. | Everything in you was different

Ôï äùìÜôéï óïõ ìå ôá óðÜíéá áíôéêåßìåíá, | Your room with the rare objects

ôá ãñÜììáôá, ôá äþñá óïõ... | the letters, the gifts

Óßãïõñá, åß÷åò êáëýôåñï ãïýóôï áðü ìÝíá! | You bet that you had a better taste than mine!

Åñ÷üóïõí êáé ì' Ýâñéóêåò. | You were coming to find me

Ôï êñåâÜôé ìïõ, ôï óôÞèïò óïõ... | My bed, your breast...

¢ííá, ìéêñÞ ðñüóôõ÷ç êõñßá. | Anna, little dirty lady

Êáé êÜôù áð' ôá ðáñÜèõñá âñåãìÝíïò äñüìïò, | And outside (down) the windows, a wet road

ï Þ÷ïò ôïõ ôñÝíïõ, ôï óïýñïõðï. | the sound of the train, the nightfall

Êáé ôï äùìÜôéï ìïõ, ¢ííá, | And my room, Anna

êñåìáóìÝíï óôïí áÝñá, | hanged in the air

óáí ðïñôïêÜëé. | like an orange

ÊÜíå êïõñÜãéï ¢ííá. | Kane kouragio Anna

Ðïý íá 'óáé ôþñá; | Who knows where you are now

Ðïéïò îÝñåé ðþò ðåñíÜò... | who knows how you are doing

Ðïý íá 'óáé ôþñá; Á÷ ðþò áíôÝ÷åéò; | Who knows where you are now. How you can do

×ùñßò íá Ý÷åéò áõôü ðïõ áãáðÜò | without having what you love

êáé äß÷ùò í' áãáðÜò áõôü ðïõ Ý÷åéò... | and without loving what you have...

ÎÝñåéò ¢ííá åìåßò ïé äõï | You know Anna, for the two of us,

Þôáí ãñáöôü íá óõíáíôçèïýìå. | it was written (in the destiny) to meet

Ôé íá îÝñïõí; Ðþò ìðïñïýí íá îÝñïõí ïé Üëëïé; | What could others know? How could they know?

Óõíïìßëçêç, ìéêñÞ åñùìÝíç ìïõ. | My coetaneous, little lover

ÈõìÜóáé; Åêáôïììýñéá óôéãìÝò, | Do you remember? Millions of moments

óôéãìÝò ðïõ üóï ðÜíå êáé ëéãïóôåýïõí, | moments that become fewer and fewer

Ýôóé üðùò êÜðïéïé ôéò ëåçëáôïýí | as some foray them

ìðñïóôÜ óôá ìÜôéá ìáò, êÜèå ìÝñá. | in front of our eyes, every day

¢äéêá ðáëåýù íá ôéò êñáôÞóù, Üäéêá. | Hopelessly (!) I fight to keep them, hopelessly (! again)

êõëÜíå âïõâÜ êáé öåýãïõí | they trickle slow and they go

ðñïò ôç ìåãÜëç èÜëáóóá. | towards the big sea

ÐÝñáóáí ôüóá ÷ñüíéá. | So many years have passed

Äåí öïñÜù ðéá ôï öïéôçôéêü ìïõ ìðïõöÜí | I don't wear my student jacket anymore

êáé äõóêïëåýïìáé íá óõíçèßóù | and I can hardly get used

áõôü ôï êáëïñáìÝíï êïõóôïýìé. | to this well needled costume

Äåí ðåñéöñïíþ ôï ÷ñÞìá | I don't contemn money

áëëÜ ïýôå ìå ãïçôåýåé éäéáßôåñá. | but it doesn't attract me so much

Ìüôóáñô, ÑÝêâéåì, Agnus Dei, Yesterday. | .........................

Áðüøå èá 'ñèù óôï ðñþôï óïõ üíåéñï. | Tonight I will visit your first dream

Ìç ãåñÜóåéò ¢ííá, ìç ãåñÜóåéò. | Don't get old Anna, don't get old

Ðåò øÝìáôá óôïí Üíôñá óïõ. | Lie to your husband

Óêßóå ôçí ðñüóêëçóç, áêýñùóå ôï äåßðíï. | Rip the invitation, cancel the dinner

Áêïýìðçóå ìå, üðùò ôüôå, ìå ôï ãüíáôü óïõ | Touch me, like that time, with your knee

êÜôù áðü ôï ôñáðÝæé. | under the table

Áðüøå, ¢ííá. | Tonight, Anna

Óôï êáëýôåñï îåíïäï÷åßï. | In the best hotel

Áðüøå. | Tonight

Óôï ðñþôï óïõ üíåéñï. | In your first dream

ÊÜíå êïõñÜãéï ¢ííá. | Kane kouragio Anna

Ðïý íá 'óáé ôþñá; | Who knows where you are now

Ðïéïò îÝñåé ðþò ðåñíÜò... | who knows how you are doing

Ðïý íá 'óáé ôþñá; Á÷ ðþò áíôÝ÷åéò; | Who knows where you are now. How you can do

×ùñßò íá Ý÷åéò áõôü ðïõ áãáðÜò | without having what you love

êáé äß÷ùò í' áãáðÜò áõôü ðïõ Ý÷åéò... | and without loving what you have...

Ìç ãåñÜóåéò ¢ííá, ìç ãåñÜóåéò. | Don't get old Anna, don't get old

Ãéáôß äåí èá '÷ù ðéá êáíÝíáí êáé ôßðïôá | because I won't have anybody and anything

íá ìå êñáôÞóåé íÝï. | to keep me young

Ìüíïò ìïõ åðéìÝíù áêüìá åäþ, | I am alone, still insisting here

ðáñüëï ðïõ Üñ÷éóå ðÜëé íá âñÝ÷åé, | although it has again started to rain

Ýôóé üðùò âñÝ÷åé ðÜíôá óôá íçóéÜ | as it always rains in the islands

Ïêôþâñç ìÞíá. | during October

ÈõìÜóáé; | Remember?

ÈÜëáóóá áðü ìïëýâé êáé ïõñáíüò áðü ðåýêá. | A sea made of lead and a sky of pines

Áðüìáêñåò, áíÜêáôåò öùíÝò. | Remote, mixed voices

Ç öùíÞ ôçò ìçôÝñáò, ôïõ ößëïõ, ôçò êüñçò, | The voice of the mother, of the friend, of the daughter,

ôïõ áäåëöïý, ôçò åñùìÝíçò, | of the brother, of the lover

ôçò óåéñÞíáò ôïõ ðëïßïõ. | of the siren of the ship

Ñïý÷á ëåõêÜ, âéáóôéêÜ ìáæåìÝíá, | White clothes, removed quickly

ëßãï ðñéí ôç âñï÷Þ. | just before the rain

Ìáæß ôïõò ÷Üèçêå êáé ôï öùò. | The light was lost with them

¸íáò óýíôïìïò ðåñßðáôïò, | A short walk

áêüìá...åêåß.Äßðëá óôç èÜëáóóá. | still...there. Next to the sea

Êé ýóôåñá...ôÝëïò, ôÝëïò. | And then...the end, the end

ÊÜíå êïõñÜãéï, ¢ííá. | Kane kouragio Anna

Ðïý íá 'óáé ôþñá; | Who knows where you are now

Ðïéïò îÝñåé ðþò ðåñíÜò... | who knows how you are doing

Ðïý íá 'óáé ôþñá; Á÷ ðþò áíôÝ÷åéò; | Who knows where you are now. How you can do

×ùñßò íá Ý÷åéò áõôü ðïõ áãáðÜò | without having what you love

êáé äß÷ùò í' áãáðÜò áõôü ðïõ Ý÷åéò... | and without loving what you have...

Kane kouragio Anna...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thanks, Nikola! As I am listening to the song already the 4th time today afternoon (well, I need more "kouragio"!), just a question: do you have another, some "more Greek" word for this "kouragio"? Please!

And I something can't read the Greek letters here, in this topic, Nikola! Do you see it?

Χιλια πορτοκαλια, Νικολα!!!!

Ολγιτσα

Share this post


Link to post
Share on other sites

I think a copy-paste must have gone wrong, the characters sets often don't travel well from one program to another.

Keep away, Nikola, keep up the work... :wow:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Many thanks for this translation Nikola. I've been following the discussion on this song in 'The speaking voice of Dalaras' with great fascination. I confess that when I first heard it I didn't like it at all - far too much breathy whispering for my taste. If I was going to find one word to describe it I think it would have been 'yuk'! But....the words are really beautiful, and I respect the judgement of Melissa, Astron and Christo, so I think I must give it another go.

(and as it doesn't look as if Nikolas will be around for a while to pick up the messages about the fonts, I hope these work better - I haven't made any changes to his translation)

Κάνε κουράγιο, ’ννα | Kane kouragio Anna,

Πάλεψε τα χρόνια.| fight with time

’ννα μου, με τις αλλιώτικες συνήθειες,| My Anna, with the different habits

τις αλλιώτικες κινήσεις | the different moves

Είχες πολύ καλούς τρόπους. | You had very good manners

Φαινόταν ότι ήσουν από άλλο κόσμο | It was obvious that you were coming from another world

Όμως, εσύ έκανες ό,τι μπορούσες | But you were doing everything you could

για να μην το δείχνεις | in order not to show it

Δεν περιφρονούσες τη φτώχεια | You didn't condemn poorness

αλλά ούτε σε γοήτευε ιδιαίτερα | but it didn't attract you as well

Όλα σε σένα ήταν διαφορετικά | Everything in you was different

Το δωμάτιο σου με τα σπάνια αντικείμενα | Your room with the rare objects

τα γράμματα, τα δώρα σου... | the letters, the gifts

Σίγουρα, είχες καλύτερο γούστο από μένα! | You bet that you had a better taste than mine!

Ερχόσουν και μ' έβρισκες | You were coming to find me

Το κρεβάτι μου, το στήθος σου... | My bed, your breast...

’ννα, μικρή πρόστυχη κυρία | Anna, little dirty lady

Και κάτω απ' τα παράθυρα βρεγμένος δρόμος, | And outside (down) the windows, a wet road

ο ήχος του τρένου, το σούρουπο | the sound of the train, the nightfall

Και το δωμάτιο μου, ’ννα, | And my room, Anna

κρεμασμένο στον αέρα, | hanged in the air

σαν πορτοκάλι | like an orange

Κάνε κουράγιο ’ννα. | Kane kouragio Anna

Πού να 'σαι τώρα; | Who knows where you are now

Ποιος ξέρει πώς περνάς... | who knows how you are doing

Πού να 'σαι τώρα; Αχ πώς αντέχεις;| Who knows where you are now. How you can do

Χωρίς να έχεις αυτό που αγαπάς | without having what you love

και δίχως ν' αγαπάς αυτό που έχεις...| and without loving what you have...

Ξέρεις ’ννα εμείς οι δυο | You know Anna, for the two of us,

ήταν γραφτό να συναντηθούμε | it was written (in the destiny) to meet

Τι να ξέρουν; Πώς μπορούν να ξέρουν οι άλλοι; | What could others know? How could they know?

Συνομίληκη, μικρή ερωμένη μου | My coetaneous, little lover

Θυμάσαι; Εκατομμύρια στιγμές | Do you remember? Millions of moments

στιγμές που όσο πάνε και λιγοστεύουν, | moments that become fewer and fewer

έτσι όπως κάποιοι τις λεηλατούν | as some foray them

μπροστά στα μάτια μας, κάθε μέρα | in front of our eyes, every day

’δικα παλεύω να τις κρατήσω, άδικα | Hopelessly (!) I fight to keep them, hopelessly (! again)

κυλάνε βουβά και φεύγουν | they trickle slow and they go

προς τη μεγάλη θάλασσα | towards the big sea

Πέρασαν τόσα χρόνια | So many years have passed

Δεν φοράω πια το φοιτητικό μου μπουφάν | I don't wear my student jacket anymore

αι δυσκολεύομαι να συνηθίσω | and I can hardly get used

αυτό το καλοραμένο κουστούμι | to this well needled costume

Δεν περιφρονώ το χρήμα | I don't condemn money

αλλά ούτε με γοητεύει ιδιαίτερα. | but it doesn't attract me so much

Μότσαρτ, Ρέκβιεμ, Agnus Dei, Yesterday

Απόψε θα 'ρθω στο πρώτο σου όνειρο | Tonight I will visit your first dream

Μη γεράσεις ’ννα, μη γεράσεις | Don't get old Anna, don't get old

Πες ψέματα στον άντρα σου | Lie to your husband

Σκίσε την πρόσκληση, ακύρωσε το δείπνο | Rip the invitation, cancel the dinner

Ακούμπησε με, όπως τότε, με το γόνατό σου | Touch me, like that time, with your knee

κάτω από το τραπέζι | under the table

πόψε, ’ννα | Tonight, Anna

Στο καλύτερο ξενοδοχείο | In the best hotel

Απόψε | Tonight

Στο πρώτο σου όνειρο | In your first dream

άνε κουράγιο ’ννα | Kane kouragio Anna

Πού να 'σαι τώρα;| Who knows where you are now

Ποιος ξέρει πώς περνάς... | who knows how you are doing

Πού να 'σαι τώρα; Αχ πώς αντέχεις; | Who knows where you are now. How you can do

Χωρίς να έχεις αυτό που αγαπάς | without having what you love

και δίχως ν' αγαπάς αυτό που έχεις... | and without loving what you have...

Μη γεράσεις ’ννα,μη γεράσεις | Don't get old Anna, don't get old

Γιατί δεν θα 'χω πια κανέναν και τίποτα | because I won't have anybody and anything

να με κρατήσει νέο | to keep me young

Μόνος μου επιμένω ακόμα εδώ | I am alone, still insisting here

παρόλο που άρχισε πάλι να βρέχει, | although it has again started to rain

έτσι όπως βρέχει πάντα στα νησιά | as it always rains in the islands

Οκτώβρη μήνα | during October

Θυμάσαι; | Remember?Θάλασσα από μολύβι και ουρανός από πεύκα | A sea made of lead and a sky of pines

Απόμακρες, ανάκατες φωνές | Remote, mixed voices

Η φωνή της μητέρας, του φίλου, της κόρης | The voice of the mother, of the friend, of the daughter,

του αδελφού, της ερωμένης, | of the brother, of the lover

της σειρήνας του πλοίου | of the siren of the ship

Ρούχα λευκά, βιαστικά μαζεμένα, | White clothes, removed quickly

λίγο πριν τη βροχή | just before the rain

Μαζί τους χάθηκε και το φως | The light was lost with them

Ένας σύντομος περίπατος | A short walk

ακόμα...εκεί.Δίπλα στη θάλασσα | still...there. Next to the sea

Κι ύστερα...τέλος, τέλος | And then...the end, the end

Κάνε κουράγιο, ’ννα | Kane kouragio Anna

Πού να 'σαι τώρα; | Who knows where you are now

Ποιος ξέρει πώς περνάς... | who knows how you are doing

Πού να 'σαι τώρα; Αχ πώς αντέχεις; | Who knows where you are now. How you can do

Χωρίς να έχεις αυτό που αγαπάς | without having what you love

και δίχως ν' αγαπάς αυτό που έχεις... | and without loving what you have...

Κάνε κουράγιο ’ννα... | Kane kouragio Anna...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dear Olga,

another word for `κουράγιο` can be θάρρος, τόλμη ,αντοχή στη δύσκολη στιγμή, αντοχή στην καταστροφή(αντέχω =endure).It depends on the context.

In this particular song , I `d say``Hang in there ,Anna`` But I agree with Nikolas , the Greek word sounds better.

RENA :):pity:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thanks, Kate, for the correcture, thaanks, Rena, for your explanations! Methinks, I knew the Greek word αvτεχω even earlier as the English one.

Did you get my last post, Rena? hope so! :) And your Leukos Pirgos is on my calender picture in September!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Rena is quite right in her suggestions about κουράγιο,but ,Geske, although this word comes directly from the italian "coraggio", it is "greek" enough for a very long time now and you shouldn't seek any synonyms of it(as you don't for λεβέντης ,for example).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thanks, Rena, thanks, Kate, thanks, Gazaka!! And I don't mind mixing up us two, Geske and me, it can happen in this huge amount of posts on our selida.... :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

You could, of course, give us examples of more "untransantable" words, but you know? I like Greek words, which are not so very similar to these used in other languages in a so very common way. Then, a question: any other word for "mikri patrida", like the Germans have? "Heimat" (my place of origin, my place I am bound with) is not the same, as "Vaterland" (the country you come from). Then? "Mikri patrida" is sometimes too long for me. Or - perhaps too little "sophisticated"? I don't know so exactly.

But you could try...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Olga,you asked for another word for μικρή πατρίδα: well,actually, you ask me to give you a word for a phrase,but ,from the german words you quote I believe you asked for another word for πατρίδα only.In that case, I could give you η χώρα μου or ο τόπος μου instead of πατρίδα.The same thing you said about the two german words applies to these words too; each of them has a slightly different meaning ,is used in different contexts and (more important) has different ideological implications.Now,you could ask me to be more more specific ;well,another time....

Share this post


Link to post
Share on other sites

If you mean "home" as "homeland" or "my country" ,then "πατρίδα" is rather the most suitable. Ο τόπος μου is more the birthplace .Now that I'm thinking of it,πατρίδα would be used by those that adopt a right-wing ideology,and τόπος by those that ar closer to the left-wing ideology(or people whom their education or culture doesn't allow them to consider their home something more than a geographical area).And I'm talking only about the contemporary meaning and content of these two terms.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...

×   You have pasted content with formatting.   Remove formatting

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

Loading...
Sign in to follow this  
Followers 0